1)

ديباچه اي بر نظريه آشوب: از نظريه تا كاربرد در مهندسي آب

پديدآور: محمد ذاكر مشفق، مسعود انيس حسيني
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1399
1400/4/7
2)

رياضي از دريچه حل مساله

پديدآور: حسين كثيري، علي شهيدي كيا
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1393
1399/8/17
3)

حساب ديفرانسيل و انتگرال

پديدآور: احمد حلالي
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1395
1399/8/17
4)

شيمي كلوئيد و شيمي سطح كاربردي

پديدآور: ريچارد ام. پشلي، ماريلين اي. كارامان
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1395
1399/8/17
5)

نخستين درس در منطق و نظريه مجموعه ها براي درس مباني علوم رياضي

پديدآور: مهدي بديعي
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1394
1399/8/12
6)

مباني يادگيري و حل مسئله در فيزيك و مهندسي

پديدآور: محمد داود طالب زاده
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1396
1399/8/12
7)

مباني لاتك

پديدآور: مهدي بديعي-حسين كثيري
ناشر: دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
سال نشر: 1396
1399/8/5
فهرست